ZWROTY I REKLAMACJE

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć towar wolny od wad. Ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) ma zastosowanie w zakresie art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i nast. Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- pocztą elektroniczną na adres: Help@E4Codes.com

- lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.

Sklep nie ma obowiązku dokonywania zwrotów za produkty cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.


W przypadku korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi – jeżeli uznamy to za konieczne dla rozpatrzenia reklamacji – mają Państwo obowiązek dostarczyć wadliwy towar na nasz koszt na podany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na charakter towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, mają Państwo obowiązek udostępnić nam towar w miejscu, w którym się on znajduje. Jesteśmy zobowiązani ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Ci towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi rok od dnia wydania rzeczy.

Składając reklamację zalecamy (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określić żądanie usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – jeżeli wada jest istotna); oraz (3) podania danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Zalecenia określone w zdaniu poprzednim mają charakter wyłącznie niewiążący i nie wpływają w żaden sposób na skuteczność reklamacji złożonych bez podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta nie będącego Konsumentem:

W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku celowego zatajenia przez nas wady.