Regulamin

Dane firmy:

 

CortecSoft LLC
EIN: 352821798
1013 Centre Rd. Suite 403-A
Wilmington 19805

 

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – ​​osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
Konsument – ​​w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym – http://https://e4codes.com./;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://https://e4codes.com/ , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy E4codes.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://https://e4codes.com.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady rejestracji i korzystania z konta w sklepie internetowym;

- Regulamin składania zamówień drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

- Zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych przez Sklep Internetowy.

Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka z dostępem do Internetu
W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa http://https://e4codes.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną poinformowani o ww. .
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez odnośnik znajdujący się na stronie głównej http://https://e4codes.com oraz pobrać go i wydrukować.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
Rejestracja w Sklepie Internetowym jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

Rejestracja wymaga akceptacji Regulaminu i podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

http://https://e4codes.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu i Warunki, w szczególności gdy Klient

- podał podczas rejestracji w sklepie internetowym dane, które są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

- angażuje się w inne zachowania, które zostaną rozpoznane przez http://https://e4codes.com. za niezgodne z obowiązującym prawem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu lub godzące w dobre imię http://https://e4codes.com.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody http://https://e4codes.com.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji i przekazywania danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie dla bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające pozyskiwaniu i pozyskiwaniu przez osoby nieuprawnione modyfikacji danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet.
W szczególności Klient zobowiązany jest do:
- korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także postanowieniami Polityki Prywatności.

 

 

 

Podstawa prawna oprogramowania używanego na terenie UE

Zgodnie z decyzją Europejskiego Trybunału (Curia) z dnia 3 lipca 2012 r. (C-128/11. ) dozwolona jest także sprzedaż oprogramowania bez fizycznego transportu nośnika danych (CD/DVD/Pendrive). Klucze licencyjne można przenosić drogą elektroniczną. Sprzedaż nieużywanych licencji na oprogramowanie i ponowne przypisywanie używanych licencji jest legalne, niezależnie od tego, czy oprogramowanie znajduje się na dysku multimedialnym, kluczu licencyjnym COA czy kluczu elektronicznym. Producent oprogramowania nie może zapobiec dalszej sprzedaży licencji, a także dalszemu korzystaniu z jego programów, w tym wersji OEM, Retail i Volume oraz „ESD” pobranych z Internetu.

Prawa autorskie do licencji producenta oprogramowania wygasają w momencie pierwszej sprzedaży oprogramowania, wprowadzenia go do obrotu (wyczerpanie). Na terenie Unii Europejskiej (EWG) dozwolona jest sprzedaż licencji zbiorczych, handlowych i OEM oraz wolny handel licencjami elektronicznymi. (C-128/11., ECLI:EU:C:2012:407, UE 2001/29/WE, 28., 2009/24/WE)

Żart. Z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24 wynika, że ​​w braku odrębnego postanowienia umownego zwielokrotnienie programu komputerowego nie wymaga zgody twórcy programu, jeżeli zwielokrotnienie jest niezbędne do korzystania z programu komputerowego przez osobę, która zgodnie z prawem nabyła go zgodnie z jego przeznaczeniem, łącznie z poprawianiem błędów.

Ponieważ podmiot praw autorskich nie może sprzeciwić się odsprzedaży kopii programu komputerowego, w stosunku do którego prawo to uległo wyczerpaniu w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24, należy uznać, że w rozumieniu art. Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24 drugi nabywca tego egzemplarza oraz wszyscy kolejni nabywcy są kwalifikowani jako „legalni nabywcy”.


Trybunał Unii Europejskiej

Otwarcie KOMUNIKATU PRASOWEGO nr 94/12 .

Luksemburg, 3 lipca 2012 r (oficjalne źródło: curia.europa.eu)

„Trybunał Sprawiedliwości w swoim dzisiejszym wyroku tak orzekł zasada wyczerpania prawa do rozpowszechniania (dystrybucji) ma zastosowanie nie tylko w przypadku, gdy osoba uprawniona rozpowszechnia kopie swojego programu na nośniku danych takim jak CD-ROM lub DVD, ale także w przypadku rozpowszechniania ze swojej strony internetowej w formie pobierać .

„Bo jeśli podmiot uprawniony z tytułu prawa autorskiego udostępnia swojemu klientowi jeden egzemplarz – materialny lub niematerialny – programu komputerowego, a jednocześnie zawierając umowę licencyjną odpłatną, udziela klientowi prawa do korzystania z tej kopii przez czas nieokreślony, tym samym uprawniony podmiot sprzedający ten egzemplarz wyczerpuje wyłączne prawo do jego rozpowszechniania. Taka transakcja następuje z przeniesieniem własności kopii. W związku z tym uprawniony nie może później sprzeciwić się odsprzedaży tego egzemplarza, nawet jeśli umowa licencyjna zabrania dalszego przydziału.”

W tym przypadku o oprogramowaniu używanym i ponownie używanym (z drugiej ręki) możemy mówić wtedy, gdy prawa licencyjne użytkownika do oprogramowania pochodzą od poprzedniego użytkownika końcowego i nie są dystrybuowane bezpośrednio kanałami komercyjnymi producenta lub jego dystrybutora.

Większość oprogramowania używanego lub pochodzącego z remarketingu trafia z powrotem na rynek w związku z likwidacją europejskich firm, zamknięciem zakładów, sortowaniem złomu i zakupem nowego oprogramowania w formie licencji odrębnych od uszkodzonych, zdemontowane komputery. Na podstawie NA wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2012 r. (C-128/11) producenci oprogramowania nie mogą zakazać odsprzedaży używanych lub nieużywanych licencji na oprogramowanie, nawet w tym przypadku, jeśli zabrania tego umowa EULA lub użytkownik pobrał pasujące programy z Internetu.

Prawa autorskie producentów oprogramowania wygasają z chwilą pierwszej sprzedaży (prawo wyczerpania), co oznacza, że ​​nie mogą oni przeszkodzić w ich dalszej sprzedaży i użytkowaniu, jeżeli oprogramowanie zostało już wprowadzone do obrotu. Jeżeli właściciel praw autorskich sprzeda pojedynczą kopię programu i przyzna użytkownikowi prawo do korzystania z niego, prawo do rozpowszechniania wygasa.


NIEMIECKI SĄD FEDERALNY (BGH)

Zgodnie z oczekiwaniami 11 grudnia 2014 r. Niemiecki Sąd Federalny (BGH) orzekł również, że w przypadku nabycia przez nabywcę licencji w ramach umowy preferencyjnej ilościowej, która pozwala na korzystanie z wielu kopii oprogramowania, odsprzedaż licencji zbiorczych może być dozwolona pod warunkiem wskazania kopii, o której mowa w ust. pierwotny nabywca stał się bezużyteczny (usunięty), a także w tym przypadku, jeśli dana licencja nie była wcześniej używana.

Decyzja BGH z dnia 11 grudnia 2014 r.:

„Odsprzedaż kopii oprogramowania pobranego ze strony internetowej właściciela praw autorskich nie wymaga od kolejnych nabywców otrzymania fizycznego nośnika pamięci zawierającego kopię używanego programu komputerowego; wystarczy, że kolejni nabywcy pobiorą jedną kopię programu ze strony internetowej podmiotu praw autorskich.”

Po raz kolejny potwierdzono, że kupujący nie muszą obawiać się producentów oprogramowania w związku z zakupem używanego oprogramowania i jego użytkowaniem. Zdaniem Izby Zamówień Publicznych w Münster, na podstawie wyroków Sądu Najwyższego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i BGH, pozwy o zakaz lub odszkodowania w związku z korzystaniem z oprogramowania na podstawie zezwoleń na wtórne użycie nie mogą już być obiektywnie rozumiane. Poza tym BGH wyjaśniło, że nie ma dowodów na poniesienie straty finansowej przez producentów oprogramowania.

Używane licencje nie różnią się od nowych licencji, a używane oprogramowanie nie jest rozpoznawalne w porównaniu z nowym oprogramowaniem.

Zarówno wyrok Europejskiego Trybunału, jak i BGH są ostateczne.


Przepisy ustawowe i dyrektywy mające zastosowanie w związku z cesją

  • Decyzja C-128/11 z 2012 r . Trybunału Europejskiego (Wyczerpanie prawa do dystrybucji, koncepcja legalnego nabywcy.)
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (WE) 2009/24 i (WE) 2001/29.  (O ochronie prawnej programów komputerowych.)
  • Rozporządzenie (UE) 910/2014 PE oraz Rozporządzenie Rządu 137/2016. (VI. 13.) . (O przepisach dotyczących uwierzytelniania cyfrowego.)
  • Rozporządzenie Rządu ITM 1/2018. (VI. 29.). (O przepisach dotyczących archiwizacji cyfrowej.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2009/24

„Dyrektywa 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych – Sprzedaż programów komputerowych pobranych z Internetu – Artykuł 4 ust. 2 i art. 4 ust. Akapit piąty (1) – Wyczerpanie praw do dystrybucji – Pojęcie „prawnego nabywcy””


Na podstawie powyższych powodów Trybunał (Wielka Izba) postanowił, co następuje:

  • 1) „4 art. 2 ust. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych z dnia 23 kwietnia 2009 r. nr 2009/24/WE należy rozumieć w ten sposób, że prawo do rozpowszechniania kopii komputera program ulega wyczerpaniu, jeżeli podmiot uprawniony, który udzielił także zezwolenia na nieodpłatne zgranie tej kopii na nośnik danych, w zamian za wynagrodzenie odpowiadające wartości ekonomicznej tej kopii, a także zapewnił sobie prawo do korzystania z posiadanej kopii na czas nieokreślony.
  • 2) „Art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 dyrektywy należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku odsprzedaży wszystkich licencji użytkownika, w tym odsprzedaży kopii pobranej ze strony internetowej podmiotu praw autorskich, programu komputerowego, którego licencja została pierwotnie sprzedana przez tego uprawnionego pierwszemu nabywcy bezterminowo w zamian za wynagrodzenie odpowiadające wartości ekonomicznej wspomnianej kopii, drugi nabywca wspomnianej licencji oraz wszyscy kolejni nabywcy licencji mogą powołać się na prawo wyczerpania dystrybucji zgodnie z art. 4 ust. 2 tej dyrektywy, mogą zatem zostać uznani za legalnych nabywców w rozumieniu art. 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy, którzy są uprawnieni do prawa do zwielokrotniania zgodnie z tym ostatnim przepisem”.

Źródła oficjalne, INFORMACJE

Infokuria UE (C-128/11.): Otwarcie – wyrok Sądu

EUR-lex: otwarcie - Dyrektywa 001/29/WE

EUR-lex: otwarcie – Dyrektywa 2009/24/WE

Decyzja Sądu Federalnego: otwarcie - BGH

Regulacje rządowe: 910/2014/UE PE i 137/2016. (13 czerwca)

Kuria UE: Otwarcie – Komunikat Prasowy nr 94/12